domeny bydgoszcz.eu
29 stycznia 2023rejestracja domen bydgoszcz.eu
domeny bydgoszcz.eu domeny bydgoszcz.eu

Strona główna
Rejestracja domen
Cennik domen
Regulamin
Zarządzanie domeną
Statystyka domen
Kontakt

infolinia

domeny bydgoszcz.eu domeny bielsko.eu
Data zamieszczenia: 8 wrzesień 2006 r.
Regulamin rejestracji adresów w domenie bydgoszcz.eu
Pobierz regulamin w pliku pdf

 

1. Talem Technologies Sp. z o. o. ("Rejestrator") rejestruje i utrzymuje adresy domenowe z końcówką bydgoszcz.eu ("Domeny").

2. Abonent - osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wymieniony w Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny, który zawarł umowę z Rejestratorem.

3. Abonent na podstawie faktury VAT, we wskazanym w niej terminie, uiszcza opłatę za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy Domeny ("Opłata Abonamentowa").

4. Wnioskodawca - osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot wymieniony w Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny, który składa wniosek o rejestrację Domeny.

ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji nazwy Domeny.

2. Rejestracja Domeny możliwa jest po wcześniejszym przedłożeniu Rejestratorowi Wniosku o Rejestrację Domeny zawierającego dane Wnioskodawcy oraz nazwę zamawianej Domeny. Wniosek taki można złożyć na dwa sposoby:
a) Wysyłając faksem poprawnie wypełniony i podpisany dokument, którego druk dostępny jest do pobrania ze strony http://domeny.bydgoszcz.eu,
b) Wypełniając i wysyłając ze strony http://domeny.bydgoszcz.eu. elektroniczny formularz zamówienia Domeny.

3. Rejestracja Domeny możliwa jest po wcześniejszym przedłożeniu Rejestratorowi Wniosku a Rejestrację Domeny zawierającego dane Wnioskodawcy oraz nazwę.

4. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie do 2 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

5. Rejestrator ma prawo odmówić rejestracji Domeny w przypadku gdy:
a) prowadzona jest już rejestracja tej samej nazwy Domeny przez osobę trzecią lub została ona wcześniej zarejestrowana,
b) podane we Wniosku dane są niepełne, nieprawidłowe lub też budzą podejrzenia co do ich prawdziwości,
c) nazwa domeny zawiera wyrażenia powszechnie przyjęte za obraąliwe lub naruszające dobre imię osób trzecich,
d) Podana została nazwa Domeny o nieprawidłowej składni, nieprawidłowa lub nieistniejąca nazwa serwera DNS (lub numeru IP).

6. Rejestrator może zwrócić się do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści wniosku. Niedoręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie może stanowić podstawę do odmowy rejestracji Domeny.

7. Koszt rejestracji Domeny wynosi 29,90 zł + VAT. Opłata Abonamentowa nie podlega zwrotowi w części lub całości.

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Podstawę do rozwiązania Umowy stanowi brak zapłaty części albo całości Opłaty Abonamentowej. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa domeny będzie dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone Rejestratorowi pocztą lub faksem.

PARKOWANIE DOMEN, ZMIANY ABONENTA, DELEGACJE NAZWY DOMENY

1. Rejestrator zapewnia bezpłatną usługę parkowania nazw Domen.

2. Rejestrator dokonuje zmiany delegacji nazwy Domeny lub zmiany Abonenta w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny lub zmianę Abonenta. Odpowiedni formularz wniosku, dostępny jest pod adresem http://domeny.bydgoszcz.eu.

3. Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Abonenta:
a) ciągu znaków nie wskazującego na skonfigurowany serwer nazw,
b) niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji.

OCHRONA DANYCH

1. W okresie obowiązywania Umowy Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rejestratora danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

2. Rejestrator zobowiązuje się do zachowania poufności danych Abonenta i nie udostępniania tych danych osobom trzecim, niezwiązanym z Rejestratorem w zakresie współpracy przy świadczeniu usługi rejestracji i utrzymania Domen.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za złożenia przez Abonenta nieprawdziwych oświadczeń, podanie nieprawdziwych danych.

2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania Domen Rejestrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawcę lub Abonenta.

3. Rejestrator ma prawo do zmiany wysokości Opłat Abonamentowych, przy czym zmiany te będą ogłaszane poprzez publikację na stronie http://domeny.bydgoszcz.eu lub informacje te będą przesyłane bezpośrednio do Abonenta drogą elektroniczną.


Rejestracja domen bydgoszcz.eu prowadzona jest przez operatora firmę Talem Technologies Bydgoszcz. Oprócz rejestracji domen bydgoszcz.eu oferujemy inne domeny internetowe. Rejestracja domen krajowych .pl, com.pl, domen regionalnych i funkcjonalnych, rejestracja domen .eu oraz .com. Zapraszamy na stronę www.talem.eu. Rejestracja domen bydgoszcz.eu prowadzona jest przez operatora firmę Talem Technologies Bydgoszcz. Oprócz rejestracji domen bydgoszcz.eu oferujemy inne domeny internetowe. Rejestracja domen krajowych .pl, com.pl, domen regionalnych i funkcjonalnych, rejestracja domen .eu oraz .com. Zapraszamy na stronę www.talem.eu . lub skorzystania z naszej infolinii 0801 0802 38.

Rejestrator: Talem Technologies | 85-052 Bydgoszcz | ul. Cieszkowskiego 22/1 | Infolinia 0801 0802 38
Ostatnio wyszukiwane | Rejestracja domen bydgoszcz.eu (c) 2006 by Urząd Miasta Bydgoszczy